Nackrosen

Grundläggande mål

I Steinerlekskolan Näckrosen vill vi ge den bästa möjliga ”jordmån” för att barnet skall kunna gå vidare på sin utvecklingsväg mot att bli en fri, harmonisk och social vuxen människa. Vi vill ge barnet upplevelsen av att vara sedd och hörd och möjligheten att uttrycka sig själv genom lek, ord, musik, målning, eurytmi etc. Vi övar oss också i att lyssna och ge utrymme för varandra. På det sättet får varje barn växa och utveckla sin individualitet i ett sammanhang där särart framom likriktning betonas.

Pedagogiken

Inom steinerpedagogiken står barnets behov i centrum. Vi bemödar oss om att barnet skall få känna sig tryggt och få en upplevelse av att världen är god. Barnet som lever i en tid av ständig förändring genom sin egen tillväxt och utveckling, behöver ro och förutsägbarhet omkring sig. Men det behöver också möjlighet att pröva sina nya förmågor.

Detta vill vi ge genom att:

Den egna pedagogen möter barnet då det kommer på morgonen, så att det känns tryggt att skiljas från sin förälder. Vi möjliggör för barnet att vila i en återkommande dags- vecko- och årsrytm. Vi ser till att barnet får den värme det behöver genom näring, klädsel och varm stämning. Vi berättar sagor, sjunger och leker tillsammans. Vi pedagoger sköter alla de dagliga göromålen (duka, diska, byke, sopa, kratta, skotta snö etc.) och möjliggör för barnen att hjälpa till. Vi skapar inspirerande lekrum med leksaker i naturnära material såsom siden, ull, trä, metall etc. Lekmaterialet är till stor del ”ofärdigt” så att fantasin får utrymme. Tyger, bänkar, stolar, bord, bykpinnar, klossar, stenar och snäckor kan i leken ge form åt nästan vilken lekimpuls som helst. Och sist, men inte minst, låter vi barnen vara barn så länge som möjligt.

Läs mera om praktiska tips i Handboken för föräldrar eller om tankarna bakom våra handlingar i vår Verksamhetsbeskrivning, som kommer inom kort.

Förskolan

Förskolan i Steinerlekskolan Näckrosen är integrerad i grupperna med barn i åldern 3-6 år. I praktiken betyder det att förskolebarnen är tillsammans med sin egen grupp under största delen av dagen. Förskolebarnen har ändå som de äldsta i gruppen lite andra uppgifter än de yngre barnen. De får ansvarsuppgifter såsom att vara med och duka, vara målnings- eller bakningshjälpare samt ibland gå till butiken tillsammans med en pedagog. Vidare har förskolebarnen sin egen stund varje dag medan de små barnen vilar efter maten. Då får förskolebarnen en egen, kort vilostund på fårskinn med en saga som är lite mer spännande än dem vi berättar tillsammans med de små. Därefter blir det tid för förskoleuppgifter såsom handarbete (väva, sy, tälja etc.), målning, bakning och dylikt. Förskolebarnen har eurytmi skilt från småbarnen eftersom de kommit längre i sin motoriska utveckling och därmed njuter av utmaningar såsom snabba tempoväxlingar och mer avancerade rörelser. En dag i veckan träffas alla förskolebarn – både Näckrosens och Skogsstjärnans (Rudolf Steiner skolans egen förskolegrupp) – och går ut i skogen. På vintrarna brukar alla förskolebarn tillsammans gå och skrinna. En gemensam florafest i maj som avrundning på förskoleåret har blivit tradition mellan Näckrosen och Skogsstjärnan.